Ochrana osobních údajů

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto prohlášení obsahuje informace, které se týkají zpracování osobních údajů při činnosti cestovní agentury MamiTravel (Eva Caklová).

Ochrana a zpracování osobních údajů se od 25. 5 2018 řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ochraně soukromí a osobních údajů našich zákazníků, uživatelů našich webových stránek a dalších fyzických osob, u kterých zpracovávám osobní údaje, věnuji patřičnou pozornost. Tyto údaje považuji za důvěrné a zachovávám o nich mlčenlivost. Kladu odpovídající důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr mých smluvních partnerů a dodržování zákonných pravidel.

Smyslem tohoto prohlášení je především informovat naše zákazníky:

 1. jaké osobní údaje při činnosti provozování cestovní agentury, jako zpracovatel, zpracovávám
 2. k jakým účelům, jakým způsobem a na základě jakých právních titulů tak činím,
 3. kdo další může s vaším souhlasem či bez něj zpracovávat vaše osobní údaje,
 4. kde a jakým způsobem můžete o vašich zpracovávaných osobních údajích získat informace,
 5. jaká jsou vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.
 1. Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem vašich osobních údajů je cestovní agentura MamiTravel (Eva Caklová), se sídlem Dašická 1288, 530 03 Pardubice, IČO: 87066891, zapsaná na živnostenském odboru Magistrátu města Pardubice (dále „zpracovatel“).

 1. Jaké osobní údaje zpracovávám

Během činnosti cestovní agentury zpracovávám osobní údaje mých zákazníků. Požaduji jen nezbytné údaje potřebné k rezervaci ubytování nebo k jinému účelu (k zprostředkování dopravy, zapůjčení kol, atd.). Podle správce údajů (poskytovatele ubytování nebo služeb) nebo poskytovaných služeb se rozsah údajů může lišit. Maximální rozsah zpracovávaných údajů je: jméno, příjmení, číslo občanského průkazu nebo pasu, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, počet spolucestujících dětí a jejich věk.

 1. Jaké jsou účely zpracování osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje zpracovávám pouze v přiměřeném, relevantním a nezbytném rozsahu pro jeden nebo více účelů.

Osobní údaje zpracovávám pro následující účely:

3.1. činnost cestovní agentury vedoucí ke zprostředkování rezervace ubytování, dopravy či dalších služeb. Osobní údaje k tomuto účelu poskytujete dobrovolně, ale bez jejich poskytnutí není možné zprostředkovat rezervaci ubytování či zprostředkovat jiné cestovní služby;

3.2. využití vašich fotografií, videozáznamů či recenzí pro marketingové účely zpracovatele, pokud mu udělíte výslovný souhlas;

 1. Předávání osobních údajů třetím stranám

Pro účely zprostředkování rezervace ubytování nebo poskytnutí cestovních služeb budou osobní údaje uvedené v bodě 2. v nezbytném rozsahu poskytnuty jednotlivým dodavatelům cestovních služeb.

 1. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám manuálně i automatizovaným způsobem. V zájmu ochrany poskytnutých osobních údajů jsem podnikla potřebná technická a bezpečnostní opatření tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Elektronické dokumenty jsou v řádně zaheslovaném počítači, přičemž heslo budeme často měnit.

 1. Doba zpracovávání údajů

Vaše osobní údaje budou mnou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu.

 1. Práva při zpracování osobních údajů

K vašim osobním údajům máte mj. následující práva:

7.1. Právo na přístup, podle kterého mě můžete požádat o přístup k osobním údajům, které o vás zpracovávám.

7.2. Právo na opravu, podle kterého mě můžete požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o vás zpracovávám.

7.3. Právo na výmaz, podle kterého mě můžete požádat, abych vymazala vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

7.3.1. Osobní údaje již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

7.3.2. Pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě byly vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování.

7.3.3. Pokud jste vznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.

7.3.4. Pokud byly vaše osobní údaje zpracovány protiprávně.

7.3.5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu České republiky nebo Evropské unie, které se na nás vztahuje.

7.4. Právo na omezení zpracování, podle kterého mě  můžete požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

7.4.1. Pokud jste popřeli přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli osobní údaje ověřit.

7.4.2. Jestliže je zpracování vašich osobních údajů protiprávní, ale odmítáte výmaz osobních údajů a místo něj požadujete omezení jejich použití.

7.4.3. Jestliže osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7.4.4. Pokud jste vznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

7.5. Právo na přenositelnost údajů, podle kterého máte právo získat vaše automatizovaně zpracovávané osobní údaje, které byly poskytnuty zpracovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému zpracovateli, aniž bychom vám v tom bránili s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 7.6. Právo na odvolání souhlasu, podle kterého máte právo váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, pro který byl souhlas udělen, kdykoliv odvolat.

7.7. Právo vznést námitku, podle kterého můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů u zpracovatele pro účely přímého marketingu.

7.8. Právo podat stížnost, podle kterého máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 1. Pokud navštívíte můj web

Pokud navštívíte můj web, do vašeho zařízení se uloží malé soubory cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který je ukládán ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení mých stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Tyto cookies, resp. služba Google Analytics, kterou využívám, mi pomáhá sledovat návštěvnost našich webových stránek a prohlížet si, z jakých měst na naše stránky nejčastěji chodíte, kolik let vám nejčastěji je a podobně. Díky těmto údajům pak můžeme přizpůsobovat naši nabídku.

Komentáře jsou vypnuty.